Sloven
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Nemecká plaketa jemného prachu / ekologická plaketa je povinná pri vjazde do zelených zón

Nemecká plaketa jemného prachu / ekologická plaketa

Ekologická plaketa jemného prachu vo farbách žltá, červená a zelená bola v Nemecku zavedená dňa 01.03.2007. Do približne 60 nemeckých ekologických zón je vjazd povolený len vodičom so zelenou plaketou.
Ekologická plaketa je v Nemecku povinná pre všetky osobné autá, autobusy i nákladné autá, pokiaľ premávajú ekologickými zónami. Ľahké vozidlá sú od tejto povinnosti oslobodené.

Nemecká ekologická plaketa (v textoch zákonov nazývaná plaketa jemného prachu) rozlišuje 3 rôzne emisné triedy. Na plakete je uvedená štátna poznávacia značka vozidla a pečiatka pracoviska, ktoré plaketu vydalo.
Farba plakety sa pre jednotlivé vozidlá s určitými emisnými údajmi, ktoré boli prihlásené na úradoch mimo Nemecka, určuje za základe emisnej normy EURO a prípadne podľa dátumu prihlásenia vozidla v tabuľke emisnej normy EURO.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

Zelené zóny v Nemecku

Green-Zones-App: Interaktívna mapa všetkých nemeckých ekologických zón

V Nemecku už bolo zriadených približne 60 ekologických zón, v ktorých je povinné označenie plaketou pre všetky vozidlá tried N1-N3 a M1-M3 (osobné motorové vozidlá, autobusy a nákladné motorové vozidlá).

Zriadenie ekologickej zóny v Nemecku závisí od rozhodnutí miest a komún, ktoré vytyčujú hranice ich ekologických zón a stanovujú ich v plánoch čistého ovzdušia.
Kadiaľ presne prebiehajú hranice jednotlivých lokálnych ekologických zón a aké miestne výnimky existujú, sa dočítate na stránke Umwelt-Plakette.de vo viacerých jazykoch.
Ak bude od roku 2018 v rámci pevne vytýčených zelených zón dodatočne platiť zákaz prevádzky dieselových vozidiel alebo tzv. modrá zóna, dočítate sa o tom na stránke o modrej plakete Blaue Plakette.

Zníženie produkcie škodlivých látok zavedením ekologickej plakety

Keďže je aj v Nemeckú neustále potrebné znižovať produkciu emisií, ako napríklad jemný prášok, oxid siričitý či kysličník dusnatý, smú vo všetkých ekologických zónach Nemecka (okrem jednej výnimky) premávať iba vozidlá označené zelenou ekologickou plaketou.
Okrem toho bude už od roku 2018 povolený vjazd do niektorých nemeckých miest iba vozidlám, ktorých produkcia emisií NOx neprekročí zákonom stanovené hodnoty. Urobí sa tak prostredníctvom zákazu vedenia dieselových vozidiel (všeobecný zákaz vedenia dieselových vozidiel) alebo povinnosťou označenia modrou plaketou, ktoré bude zodpovedať emisnej triede 5 a ktorá bude udelená benzínovým vozidlám ako aj nízkoemisným dieselovým vozidlám.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

V Nemecku hrozí zavedenie zákazu vedenia dieselových vozidiel a zriadenie modrých ekologických zón NOx

Modrá plaketa dovoľuje vjazd do tzv. “modrých ekologických zón“, ktoré mestá zriadia dodatočne k prevažne už existujúcim zeleným ekologickým zónam.
Modré ekologické zóny budú zriadené tam, kde sú pravidelne merané obzvlášť vysoké hodnoty emisií NOx prekračujúce zákonom stanovené hraničné hodnoty.

Modré ekologické zóny alebo tiež zákazy vedenia dieselových vozidiel môžu byť zriadené pevne a natrvalo. Pevne stanovené, trvalé zóny sú porovnateľné so zelenými ekologickými zónami. Dočasne platné zóny platia v závislosti od poveternostnej situácie len v určitých premenlivých obdobiach. Neustále sa aktualizujúce informácie o stave prechodne platných zón (kto, kedy a s akou plaketou smie do zóny vojsť) a povolenie k vjazdu poskytne aplikácia Green-Zones.

Všetky ekologické zóny v Európe – Ktoré zákazy platia v ktoré dni pre ktoré druhy vozidiel a s ktorou plaketou/nálepkou?

Samotná kúpa plakety/nálepky pre francúzske, nemecké, rakúske, dánske alebo iné európske ekologické zóny častokrát nestačí.

V európskej hospodárskej cestnej preprave a turistickej individuálnej či autobusovej doprave rozhodujú predovšetkým vedomosti o tom, ktorá farba alebo trieda nálepky/plakety smie vojsť do ktorej národnej emisnej zóny alebo ekologickej zóny NOx (zákaz vjazdu dieselových vozidiel). Rozhodujúce je taktiež, ktorým zo 17 rôznych európskych druhov motorových vozidiel v ktorú dennú hodinu a v ktorý deň v týždni je povolený alebo zakázaný vjazd do ktorej stálej alebo prechodnej ekologickej zóny.

Za účelom zodpovedania všetkých týchto otázok je potrebná doplnková informačná služba, ktorú spoločnosť Green Zones ponúka prostredníctvom bezplatnej aplikácie Green-Zones.

Ako funguje aplikácia Green-Zones

Aplikácia Green-Zones využíva informácie z vlastnej Green-Zones databázy o regionálnych a lokálnych predpisoch daného európskeho štátu a jemu podriadených miest a komún. Súčasne zohľadňuje aktualizácie zákazov vjazdu a trvalého vylúčenia v minulosti oprávnených plakiet a nálepiek vo všetkých trvalých a prechodných ekologických zónach pre rôzne typy motorových vozidiel rôznych emisných tried EURO.
Ostatné informácie o aplikácii Green-Zones nájdete tu v 9 jazykoch.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.

Hore znázornený prehľad uvádza, ktorým druhom motorových vozidiel s ktorým dátumom registrácie alebo ktorej emisnej triedy EURO môže byť udelená nemecká ekologická plaketa.
Nemecká ekologická plaketa (nazývaná tiež plaketa jemného prachu) je povinná pre nákladné motorové vozidlá, autobusy a osobné motorové vozidlá, ktoré chcú vojsť do nemeckých ekologických zón.
Upozornenie: Autorské práva na zobrazenej tabuľke sú majetkom spoločnosti EES European Eco Service GmbH.

Tu si môžete objednať ekologickú plaketu pre vjazd do zelených zón v Nemecku.